P e r i n n e m a i s e m a
   Etusivu      Perinnemaiseman hoito

Perinnemaisemien hoito
 
 
Perinnebiotoopit ovat syntyneet pitkään jatkuneen perinteisen niitty- ja laiduntalouden seurauksena. Niiden säilyminen edellyttää jatkuvaa hoitamista. Tämän päivän perinnebiotooppien määrä on enää alle yksi prosentti siitä määrästä, mikä se oli Suomessa vielä 1800-luvun lopulla. Tämä on vaikuttanut monien eliölajien taantumiseen ja niiden uhanalaistumiseen. Suomessa toteutettiin valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointiprojekti 1990 -luvulla, tavoitteena löytää biologisesti monimuotoisimmat, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaimmat alueet, selvittää perinnebiotooppien tila sekä niiden hoitotarve ja hoitotavoitteet. Inventoinnissa löytyi arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja yhteensä vain 18 640 hehtaaria 3694 kohteessa.
 
Perinnemaisemien hoito
 
Tämän päivän perinnemaisemien hoito edellyttää kohteen kartoittamista ja suunnitelman laatimista hoidon edellyttämistä toimista. Myös hoidon jatkuvuuden määrittely on tärkeätä, jotta aikojen kuluessa hävinneet eliölajit saavat mahdollisuuden uuteen alkuun. Mahdollinen muutos tapahtuu hitaasti, maaperän, kasvillisuuden ja ilmaston muuttuessa sellaiseksi, kuin se oli ennen umpeenkasvua. Alkuperäiseen tilaan paluu tapahtuu vuosien kuluessa, edellyttäen jatkuvaa hoitoa.

 
Perinnemaisemien hoito tapahtuu pääsääntöisesti niittämällä ja laiduntamalla. Hoidon tarkoituksena on vähentää maaperän ravinteita ja pitää ravinnemäärät alhaisina. Tämä tarkoittaa, että niitosta syntyvä niittojäte kerätään pois. Monasti myös puiden määrää tulee rajoittaa.
Perinnemaisemien hoito jaetaan kahteen osaan, peruskunnostukseen, joka tehdään yleensä kertaluonteisesti sekä jatkuvaan, vuosittaiseen hoitoon.
Peruskunnostuksessa vähennetään puiden ja pensaiden määrää. Samalla poistetaan muuta ei toivottua kasvillisuutta.
Peruskunnostetun niityn ja laidunmaan vuosittaisia hoitotoimia ovat niitto ja laidunnus. Lehdesniityillä tehdään vielä lisäksi kevätsiivous sekä puiden lehdestys. Hakamailla, metsälaitumilla, kedoilla ja nummilla riittää usein pelkkä laidunnus sekä tarvittaessa puuston käsittely.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierailijoita sivustolla
 

 
Sivusto julkaistu 04.07.2010
Sivustoa päivitetty. Last Update.
27.08.2013
 
©  KuvaPekka