P e r i n n e m a i s e m a
   Etusivu            Avoimet perinnebiotoopit
 
Avoimet perinnebiotoopit:
 
Suurin osa perinnebiotoopeista on erilaisia niittyjä. Kalkkipitoisuus, kasvillisuus, kasvupaikan kosteus, maanpinnan muoto, ja ravinteisuus tulee huomioida, kun määritellään niittyjä.
Tämä sivu käsittelee lyhyesti kuivat ja tuoreet niityt. Seuraavalla sivulla käsitellään kosteat ja märät niityt.
 
Aluksi muutama sana luonnonniityistä, joita voi olla lähes kaikissa niittytyypeissä, mutta joita ei eritellä tässä erikseen.
Tällä halutaan korostaa luonnonniittyjen erityispiirrettä, johon ihminen ei suoranaisesti ole vaikuttanut, vaan luonto on itse niittynsä muovannut, jota ihminen on varhain alkanut hyödyntämään karjansa ravinnoksi.
Luonnonniityt, niityt, jotka ovat syntyneet luontaisesti erilaisille paikoille, missä puut eivät viihdy. Nämä niityt ovat kehittyneet luonnon omasta vaikutuksesta, jossa puut tai metsät eivät ole olleet esteenä, varjostamassa muuta kasvillisuutta. Näillä niityillä on niittykukkien määrä ollut suuri ja sitä kautta myös muu eliöstö runsasta.
Tämän päivän ympäristössä luonnonniittyjä on erittäin harvassa.
 
Ahot
 
Ahot eli ahoniityt syntyivät, kun kaskipelto jätettiin muutaman vuoden viljelyn jälkeen ruohottumaan. Viljelyn loppuessa, kaski oli ruohoa kasvava aho, joka toimi karjan laitumena. Tätä ennen metsää oli poltettu, tehtiin kaski, viljelysmaan saamiseksi. Kaskeamisella saatiin kasvillisuuteen sitoutuneet ravinteet viljelyksien käyttöön. Ravinteet eivät kuitenkaan riittäneet moneksi vuodeksi, vaan metsää oli poltettava lisää uusien viljelysmaiden saamiseksi.
Mikäli ahoa ei käytetty laidunmaana, se muuttui vähitellen koivu- ja leppävaltaiseksi metsäksi.
 
Kedot
 
Kedot eli kuivat niityt ovat syntyneet laiduntamisen vaikutuksesta hiekkaisille ja kallioisille alueille.
Ketojen maaperä on yleensä niukkaravinteista ja tyypillisesti kedon kasvillisuus on matalaa ruohoa ja heinää.
Heinälajeista tyypillisempiä lajeja ovat lampaanata ja nurmirölli sekä matalista ruohoista yleisempiä ovat ahosuolaheinä, kissankäpälä, siankärsämö. Kukkivia kasveja edustavat usein mm päivänkakkara ja kissankello sekä mäkitervakko.
Niityn kasvit vaativat paljon valoa ja menestymisen edellytys on niitto.
Puulajeista, kedoilla tavataan usein mäntyä ja katajaa. 
Pitkään laidunnetuilla alueilla saattaa kasvaa pylväsmäisiä ja pensasmaisia katajia.
Ketoja on kaikkialla koko maassa, lajirikkaimpien löytyessä rannikkoseudulta ja lounaissaaristosta.
 
Erityispiirteenä ovat katajakedot, joiden olemassa olo on hyvin pienimuotoista, alueiden ollessa pienikokoisia, jopa alle hehtaarin suuruisia. Niillä kasvaa monasti suuria pylväsmäisiä katajia.

Nummet
 
Nummet ovat kuivaa hiekkaista tai soraista, puutonta, runsaasti varpuja kasvavaa aluetta. Nummia käytettiin aiemmin laitumina ja ne ovatkin yleensä laidunnuksen tuloksena syntyneitä. Nummien kasveihin kuuluvat sammaleet, jäkälät ja varvut. Lisäksi esiintyy saniaisia ja piikkipensaita. Nummilla ei yleensä esiinny rehukasveja.
Puita esiintyy vähänlaisesti tai ei lainkaan. 
Nummi määritellään yleensä puuttomaksi, kasvillisuudeltaan alle kaksi metriä korkeaksi, kasvipeitteiseksi avomaaksi.
 
Suomessa kehitys nummiksi on tapahtunut moreenimaiden ja harjujen havumetsistä kulotuksen, laidunnuksen ja hakkuiden kautta.
Suomessa, laidunnetut nummet ovat erittäin harvinaisia ja ne ovat arvokkaita sekä perinnebiotooppeina että maisemallisesti.
 
Tuoreet niityt

Tuoreet niityt ovat yleisin niittytyyppimme ja niitä on kaikkialla Suomessa. Tuoreiden niittyjen kasvillisuus on rehevää, maaperän ollessa viljavaa ja paremmin vettä pidättävää. Tuoreet ja myös kuivat niityt ovat monimuotoisimpia ja rikkaampia luontotyyppejämme eliölajistoltaan. Niiden synty on tapahtunut raivauksen ja kaskeamisen seurauksena.

Tämä on mahdollistanut runsaan kasvilajiston synnyn ja sitä kautta lisännyt elinmahdollisuuksia usealle pieneliölle.
Kukkivat niityt ovatkin yksi perhosten parhaita elinpiirejä.
Tyypillisesti tuoreet niityt jaetaan tuoreiksi heinäniityiksi sekä tuoreiksi suurruohoniityiksi. Pääosin tuoreet heinäniityt ovat pienruohovaltaisia ja niiden tyypillisisiä kasveja ovat mm. kissankello, niittyleinikki, nurmirölli, siankärsämö ja valkoapila.
Suurruohoniityt kasvattavat vastaavasti mm kulleroita, metsäkurjenpolvia, niittyleinikkejä, päivänkakkaraa ja rantatädykkeitä.
 
Niityn kasvit vaativat paljon valoa ja niiden elinehto on alueiden niitto. Tuoreet niityt ovat perinteisen maatalouden parhaita heinän tuottajia.
Säännöllinen hoito mahdollistaa useiden niittykasvien ja muiden eliölajien runsaan lisääntymisen.
Hoito auttaa myös monien uhanalaisten eliölajien säilymistä.
Parhaimmilla tuoreilla niityillä on tavattu kasvavan neliömetrillä jopa 40 eri putkilokasvia.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierailijoita sivustolla
 

 
Sivusto julkaistu 04.07.2010
Sivustoa päivitetty. Last Update.
27.08.2013
 
©  KuvaPekka